غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
تلگرام صدای دشمن است که با کمک و تأمین امنیت ازسوی دولت یازدهم و دوازدهم در در ایران صدایی رساتر از همه صداها شده، وظیفه شرعی و قانونی هر ایرانی خاموش کردن صدای دشمن است.
·
1

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان