غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
پیامبراکرم(ص):

شمارابه مهدی بشارت میدهم اودرزمانی که مردم گرفتاراختلافات درگیری وآشوبها هستنددرامت من برانگیخته میشودوجهان راازعدالت وبرابری پرمیسازد.

المستندبیروت ج۳ص۳۷

·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان