ای روح تقوا دلبند زهرا
دوریاتما قارداش - باغریم اولدی قان
جدّیمه بنزر زادۀ حیدر
سس وئر سسیمه - مظلوم حسن جان[لينک]
[لينک]
http://shahidjodeiry.blogfa.com/post/1344 ·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان