علم بردوش با پای پیاده
می آییم ای حرم همراه جاده
برای مشتاقانی که به قافله عشق پیوسته اند.

https://www.instagram.com/shahidjodeiry/ ·
1
پیوست عکس:
photo_2017-11-06_12-13-45.jpg
photo_2017-11-06_12-13-45.jpg · 1280x1119px, 175KB

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان