آیه:

إِنَّ هذَا الْقُرْءَانَ یهْدِی لِلَّتِی هِی أَقْوَمُ وَیبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یعْمَلُونَ الصلِحتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کبِیراً[1]
ترجمه:

در حقیقت این قرآن، بدان (شیوه ای) که آن پایدارتر است، راه نمایی می کند؛ و به مؤمنانی که [کارهای ] شایسته انجام می دهند، مژده می دهد که برای آنان پاداش بزرگی است.*
نکته ها و اشاره ها:

1.در این آیه تا آیه ی سی و هشتم سوره ی اسراء سلسله ای از مطالب اساسی و معارف حقیقی و دستورات الهی بیان شده که از حکمت های خداست.[2]

2.قرآن به آیین، قوانین و راهی راه نمایی می کند که پابرجاترین و صاف ترین راه هاست؛ چرا که:

- عقایدی را ارائه می کند که روشن و خالی از خرافات است.

- هماهنگی بین عقیده، عمل و عالم طبیعت برقرار می کند و همه را به سوی خدا می خواند.

- قوانین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه می کند که همه ی جنبه های مادی و معنوی انسان را رشد می دهد.

- از افراط و تفریط در برنامه های عبادی و صفات اخلاقی و مواد غذایی جلوگیری می کند.

- نظامی حکومتی بر اساس عدل و مبارزه با ستمکاری پیشنهاد می کند.

پس قرآن در همه ی زمینه ها به روشن ترین، صاف ترین و استوارترین برنامه ها دعوت می کند که با ساختمان روح و جسم و جان انسان هماهنگ تر است.

نقش قرآن چون که بر عالم نشست نقش های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتابی نیست چیز دیگر است

چون که در جان رفت، جان دیگر شود جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود

·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان