عجلوا بالصلوة قبل الفوت

عجلوا بالتوبة قبل الموت

بشتابید بسوی نماز قبل از گذشت ثواب آن

بشتابید بتوبه واستغفار قبل از مرگ

اذان مغرب به افق تهران

·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان