ادامه وصیت نامه علامه مجلسی
====================
بار خدایا ! ای دلخوشی من ! هنگام گرفتاری من . وای یار من ! هنگام سختی من . و ای ولی نعمت من ! ای معبودم و ای معبود پدرانم ! هیچگاه مرا یك چشم بهم زدن ، بخودم وامگذار ، زیرا اگر باندازۀ یك چشم بهمزدن مرا بخودم واگذاری به شر نزدیك میگردم از خیر دور میشوم . پس در قبر وحشت مرا به آرامش مبدل ساز ! وبرای روزی كه ترا دیدار میكنم - در حالیكه نامۀ اعمالم گسترده است - نزدخود عهدی قرار بده كه در امان تو باشم .

ستایش خاص خدائی است كه او باقی میماند و بس . وملك او جاوید میماند و بس . اوكسی است كه به عزت قدرت و بقاء اختصاص دارد و بندگانش را بمرگ و فناء مقهور ساخته است و دادن نعمتهای ظاهره و باطنه را بر عهده گرفته . و درود پیاپی بر سید مرسلین و فخر جهانها و شفیع گناهكاران محمد بن عبدالله خاتم پیامبران و بر خاندانش كه پاكان و شفعاء روز جزاء اند ، بالخصوص وصی پیامبر و حبیب او وخلیفه اش بر امتش امیرالمؤمنین و اشرف الوصیین .

·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان