مصاحبۀ عرفانی با حضرت آیت الله بهجت

حاج آقا اگر برایتان امکان دارد درس اخلاق بگذارید تا ما از وجود حضرتعالی بهتر بهره مند شویم؟یا به ما دستورالعملی بفرمایید؟

کو عمل کننده؟ کو عمل کننده آقا؟!

یک چیزی به شما می گویم که هر جا بروید این است و جز این نیست بروید گناه نکنید.فرد کامل و به اصطلاح مرشد در عصر ما چه کسی است؟ اگر امکان دارد معرفی کنید ؟

فرد،کامل مرشد در این عصر ولی عصر(عجل الله) است.

و طریق رسیدن به ارشاد او ادامۀ توسلات معلومه است از قبیل زیارات ماثوره از روی صدق و با عدم تردید و نمازهای آن حضرت و همۀ تحیّات به خدا و دوستان او.

·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان