مصاحبۀ عرفانی با حضرت آیت الله بهجتاولین مرحلۀ سیر و سلوک به سوی خدا چیست ؟

آیت الله بهجت : این که حلال خدا را حلال بدانیم و حرام خدا را حرام.کمال و رشد حقیقی انسان در چیست ؟

کمال انسان در عبودیت است و عبودیت ترک معصیت در اعتقاد و عمل است.برای تقرّب هر چه بیشتر به خداوند و رسیدن به مقامات عالی معنوی چه باید کرد ؟

ترک معصیت در اعتقادات و عملیات و نماز اول وقت کافی و وافی است برای وصول به مقامات عاله اگر چه هزار سال باشد.(اگر چه هزار سال عمر کنی)جنابعالی به کسی که بخواهد از جهت معنوی به جایی برسد چه توصیه ای دارید؟

اگر کسی مقید باشد نماز را اول وقت بخواند به جایی که باید برسد خواهد رسید.چگونه می توان به عرفان دست یافت و عارف شد ؟

اگر به آنچه می دانید عمل کنید و معلومات را زیر پا نگذارید این تمام عرفان است.

اگر تمام مردم به همین مقدار که می دانند عمل کنند کار درست می شود.

·
1

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان