وصیت نامه علامه مجلسی

بار خدایا ! ای آفرینندۀ آسمان‌ها و زمین ! ای دانای نهان و آشكارا ! ای بخشایشگر مهربان ! بار خدایا ! در دار دنیا با تو عهد می‌بندم . بار خدایا ! گواهی میدهم كه البته معبود بحقی جز تو نیست ، تو یكتائی و برای تو شریكی نیست . و البته محمد ( خدا بر او و آلش درود پیاپی بفرستد ) بندۀ تو و رسول تو است . و البته بهشت راست است . و البته دوزخ راست است . و البته بر انگیخته شدن مردگان راست است . و حساب راست است . و قدر راست است و قبر راست است . و ترازوی اعمال راست است . و البته دین همانگونه است كه وصف فرموده ئی . و البته اسلام همانگونه است كه مقرر فرموده‌ئی . و البته گفتنی همان است كه گفته ئی . و البته تو خدای ثابت و آشكاری . خدا از جانب ما مسلمانان به محمد ( خدا بر او و آلش درود پیاپی بفرستد ) بهترین پاداش را عنایت فرماید ! و محمد و آل محمد را به سلام تحیت بفرستد !·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان