یافتن پست: #2d76a3

Ali
Ali     مروارید منتظران
13. امام هادی (ع) : به راستی ستمکار بردبار، بسا که به وسیله حلم و بردباری خود از ستمش گذشت شود و حق دار نابخرد، بسا که به سفاهت خود نور حق خویش را خاموش کند. (متن عربی)
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 43 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
17. امام هادی (ع) : آشکار کردن هر کاری پیش از آنکه به سامان برسد، آفت آن کار است (متن عربی)
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 46 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
18. پیامبر اکرم (ص) : خواب باعلم بهتر از نماز با جهل است (متن عربی)
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 46 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
19. امام حسن (ع) : دانشت را به مردم بیاموز، و خود نیزدانش دیگران را فراگیر. (متن عربی)
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 46 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
امام حسن (ع) : شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا و ادامه تفکر و اندیشه سفارش می‏ کنم زیرا تفکر و اندیشه‏ سرچشمه همه خوبیها است. (متن عربی)
منبع: از هر معصوم چهل حدیث، ص‏
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 46 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
8. امام علی (ع) : سه چیز بنده را به رضوان و خشنودی خدا می رساند: 1- استغفار فراوان 2- نرمخویی 3- صدقه بسیار
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 47 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
7. پیامبر اکرم (ص) : خداوند پاک است و پاکی را دوست دارد: پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 48 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
6. پیامبر اکرم (ص) : عزت مومن، در بی نیازیش از مردم است و آزادگی و عزت در قناعت نهفته است.
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 48 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
5. امام علی (ع) : ای مردم ! بدانید که هرکس اختیار زبانش را نداشته باشد. پشیمان شود.
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 48 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
4. امام رضا (ع) : آن کسی که توبه کند مانند کسی است که بی گناه باشد.
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 49 دقيقه قبل ·
Ali
Ali     مروارید منتظران
1. حضرت فاطمه(س) : کسی که عبادت پاک و خالص خود را به بالا بفرستد، خداوند عزیز و جلیل، بهترین مصالحش را بر او نازل می گرداند.
امضا: Hello My Friend
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 3 سال و 8 ماه و 27 روز و 12 ساعت و 50 دقيقه قبل ·

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان