خنده حلال :

طرف میره دبی رستوران، می گه:

الکباب

کباب براش میارن

می گه:الپیاز

پیاز براش میارن

می گه:البرنج

برنج براش میارن

با غرور می گه چقدر خوبه آدم عربی بلد باشه

گارسون بهش می گه اگه من ایرانی نبودم الکوفت هم بهت نمی دادن !!


{-70-}